Pořiďte si novou rohovou lavici ještě dnes a 🔥 ušetřete 5%🔥 se slevovým kódem MWDESIGN5 !

⌛Akce končí 23.6.2024 ve 23:59! ⌛

Informace: V termínu od 20.7.2024 – 07.8.2024 budeme čerpat dovolenou a proto se doba výroby může prodloužit až o 15 pracovních dnů.

Vážení zákazníci. Těšíme se vašemu enormnímu zájmu o naše rohové lavice a proto bychom vás chtěli včas informovat, že pro všechny objednávky přijaté a zároveň uhrazené do 31.10.2022 garantujeme doručení do 23.12.2022.

Vážení zákazníci. Během vánočních svátků, tj. od 23.12.2022 do 9.1.2023 nepracujeme, a proto se doba výroby v tomto období prodlouží.
Děkujeme vám za pochopení a trpělivost a přejeme vám příjemné Vánoce a šťastný nový rok.

Obchodní podmínky

Článek I

Všeobecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavření kupní smlouvy na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě zboží prostřednictvím internetové stránky www.rohovalavice.cz.

2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy specifikované v Čl. I odst. 1 písm. I těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránce internetového obchodu rohovalavice.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Článek II

Definice pojmů

Prodávající je provozovatel internetového obchodu:

Obchodní jméno: MW DESIGN – Meble Twoich Marzeń

Místo podnikání: Pogorzany 156, 34 623 Szczyrzyc, Polsko

IČ: 122567471

DIČ: 7372080973

E-mail: kontakt@rohovalavice.cz

Tel: +421 908 330 657

Bankovní účet: PL58 8804 0000 0060 0605 5703 0001

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky, a to buď jako spotřebitel nebo podnikatel.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obč. zák.“), zákona o ochraně spotřebitele, zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů ve znění pozdějších právních předpisů, jakož i jinými souvisejícími předpisy.

Článek III

Uzavření kupní smlouvy

 1. Seznam zboží na webových stránkách internetového obchodu www.rohovalavice.cz je katalogem zboží vyrobeného výhradně podle specifických požadavků kupujícího (dále jen “zboží na zakázku”). Z povahy zboží zhotoveného na zakázku vyplývají zvláštní podmínky prodeje uvedené v relevantních právních předpisech a těchto obchodních podmínkách.
 2. Zboží nabízené prodávajícím lze objednat prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře umístěného na internetových stránkách provozovatele, objednávkou zaslanou e-mailem nebo telefonicky.
 3. Při objednávání zboží na zakázku prostřednictvím internetového obchodu postupuje zákazník tak, že zadá konkrétní požadavky na výrobu zboží do výběru a poté vybrané zboží vloží do košíku kliknutím na tlačítko “Přidat do košíku”. Po ukončení nakupování kupující na stránce nákupního košíku zvolí způsob dokončení objednávky s registrací nebo bez registrace na internetovém obchodě. Následně vyplní fakturační údaje, dodací informace, způsob dopravy a platby. Po revizi objednávky a potvrzení obchodních podmínek ji závazně objedná kliknutím na „Odeslat objednávku“. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně ji opravit.
 4. Při objednávce poštou vyplní kupující jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, doručovací a fakturační adresu. Dále kupující uvede název zboží, popis zboží, počet kusů, způsob dopravy, způsob platby a datum vystavení objednávky.
 5. Telefonické objednávky musí být potvrzeny e-mailem. Potvrzující e-mail obsahuje jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresu, název zboží, popis zboží, počet kusů, způsob dopravy, způsob platby a datum vystavení objednávky. Telefonickou objednávku nebo objednávku zaslanou e-mailem prodávající manuálně vloží do administrace e-shopu, čímž se objednávka považuje za doručenou.
 6. Příkaz učiněný jakýmkoli způsobem komunikace na dálku je závazný. Spotřebitel odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.
 7. Přijetí závazné objednávky potvrdí prodávající e-mailem na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Potvrzení o doručení objednávky obsahuje číslo a souhrn objednávky spolu s informací o platbě. Doručením potvrzení o přijetí objednávky se kupní smlouva ještě nepovažuje za uzavřenou. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou přijetím zálohové nebo celé platby za objednávku.
 8. Takto uzavřená smlouva je závazná a může být změněna nebo zrušena pouze na základě dohody obou stran nebo ze zákonných důvodů. Objednávku, jejímž předmětem je dodání zboží vyrobeného na zakázku, nelze stornovat.

Článek IV

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Práva a povinnosti prodávajícího:
  • a) poskytnout spotřebiteli informace podle příslušných zákonů,
  • b) zhotovit zboží na zakázku dle požadavků kupujícího,
  • (c) zabalit zboží k přepravě tak, aby se snížilo riziko poškození,
  • d) dodat spotřebiteli objednané zboží do místa určení,
  • e) předat Kupujícímu spolu se Zbožím veškeré doklady nezbytné pro řádné převzetí a užívání Zboží v souladu s příslušnými právními předpisy,
  • f) Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny řádně a včas,
  • g) Prodávající má právo vyrobit nábytek na míru s odchylkou maximálně 3 % od rozměrů uvedených v objednávce,
  • h) Prodávající má právo zpozdit dodání objednaného zboží z výrobních důvodů maximálně však o dobu 15 pracovních dnů
 2. Práva a povinnosti kupujícího:
  • a) vyzvednout zboží v oznámeném termínu na dodací adrese uvedené v objednávce,
  • b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti, včetně nákladů na doručení zboží, pokud se smluvní strany nedohodly, že náklady na doručení zboží nese prodávající,
  • c) potvrdit převzetí zboží na dodacím listu svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby,
  • (d) poskytnout pomoc při řešení nepřesností nebo jiných problémů v písemné objednávce obdržené elektronickou cestou.

Článek V

Cena zboží nebo služby

 1. Cena zboží včetně DPH je uvedena v popisu a specifikaci zboží v náhledu jednotlivého zboží a po vložení konkrétního zboží do košíku je v objednávce zboží uvedena celková cena zboží včetně DPH. K celkové kupní ceně zboží v závislosti na kupujícím vybraných možností mohou být započteny náklady na dopravu, dodání zboží, poštovné a poplatky za jiné služby.
 2. Prodávající je vázán svou nabídkou, včetně ceny zboží, po celou dobu zveřejnění zboží na webových stránkách.
 3. U objednávek podaných prostřednictvím e-shopu je rozhodující cena zboží v době odeslání objednávky. V případě objednávky učiněné jinými prostředky komunikace na dálku je rozhodující cena zboží uvedená v e-shopu v okamžiku doručení objednávky.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo upravit cenu zboží v přijaté objednávce, pokud kupující požaduje změnu parametrů objednaného zboží nebo výměnu zboží za jiné zboží. V případě změny ceny je kupující povinen novou cenu přijmout nebo odmítnout písemným potvrzením zaslaným elektronicky na e-mail prodávajícího. V případě odmítnutí nemá kupující právo zrušit objednávku nebo její část a prodávající je povinen dodat zboží podle platné objednávky před změnou parametrů nebo požadovat výměnu zboží za jiné zboží.
 5. Daňovým dokladem je faktura přiložená k zásilce, která zároveň slouží jako dodací a záruční list.

Článek VI

Doprava

 1. Způsobem dodání zboží je doprava zboží prodávajícím na místo určené kupujícím. Místo dodání zboží je určeno kupujícím v objednávce jako Doručovací adresa.
 2. Prodávající zajistí přepravu zboží na místo určené kupujícím samostatně nebo prostřednictvím externí přepravní služby. Náklady na dodání zboží jsou vyčísleny při vytváření objednávky, před jejím závazným potvrzením.
 3. Prodávající je povinen informovat kupujícího o datu plánovaného doručení objednávky nebo zaslat odkaz na webové stránky externího dopravce pro sledování doručení zásilky, nejpozději však 24 hodin před plánovaným doručením,
 4. Kupující je povinen vyzvednout si zboží na adrese místa dodání v době určené prodávajícím nebo externím dopravcem. V případě, že kupující nepřevezme zboží ve stanoveném termínu, je povinen uhradit náklady ve výši 990,00 Kč za opětovné dodání v jiném dohodnutém termínu.
 5. Při převzetí zboží kupující zkontroluje fyzickou neporušenost, úplnost a správnost zboží. Pokud je zboží viditelně poškozeno a/nebo zničeno, má kupující právo zboží nepřevzít a povinnost neprodleně kontaktovat prodávajícího e-mailem a zaslat mu kopii vyplněného reklamačního protokolu od dopravce. V případě, že bude kupujícímu doručena nekompletní zásilka, kupující nemá právo odmítnout převzít zásilku. Je povinen neprodleně písemně kontaktovat prodávajícího.

Článek VII

Platební podmínky

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě včetně nákladů na dodání zboží ve lhůtě splatnosti, nejpozději však při převzetí zboží. Prodávající zašle kupujícímu platební údaje v potvrzení objednávky.
 2. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení přiměřené zálohy na kupní cenu. Strany se dohodnou na záloze ve výši nejméně 10 % celkové ceny zakázky.
 3. Dodací lhůta podle článku VIII. odstavec. 1) těchto obchodních podmínek začíná běžet až okamžikem připsání zálohy na účet prodávajícího.
 4. Záloha je splatná ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, a to bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího vedený v Poľsku. Spoldzielczy Bank w Limanowej, so sídlom ul. Rynek 7, 34 600 Limanowa, Polsko, nebo online platbou kartou, kterou poskytuje společnost Stripe, nebo elektronickou platbou prostřednictvím služby PayPal. Pokud kupující neuhradil celou cenu za objednávku, je povinen uhradit prodávajícímu zbývající část kupní ceny v hotovosti při dodání zboží. Pokud kupující nezaplatí zálohu v termínu splatnosti, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od smlouvy.
 5. V případě úhrady kupní ceny nebo zálohy bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uvést své jméno a příjmení nebo číslo objednávky jako variabilní symbol do poznámky zálohové faktury, kterou kupující obdrží elektronicky po odeslání objednávky.
 6. Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení věci na zakázku, nelze odstoupit, a proto je povinen zaplatit kupní cenu řádně a včas bez ohledu na to, zda bylo zboží vyrobené na zakázku převzato. Kupující bere na vědomí, že v případě nepřevzetí zboží a nedoplacení zbytku kupní ceny mu zaplacená záloha nebude vrácena.

Článek VIII

Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v dodací lhůtě, která se skládá z expediční lhůty, která činí 35 pracovních dnů od přijetí zálohy na objednávku, a dodací lhůty, která činí 3 až 7 pracovních dnů od data expedice. Prodávající má právo z výrobních důvodů odložit odeslání objednaného zboží, maximálně však o 15 pracovních dnů.
 2. Pokud není možné odeslat zboží ve výše uvedené lhůtě, strany se dohodly na poskytnutí dodatečné lhůty pro plnění. Pokud kupující s dodatečnou lhůtou k plnění nesouhlasí, má právo odstoupit od kupní smlouvy.
 3. Kupující je seznámen s dodací lhůtou na webových stránkách internetového obchodu. V případě, že kupující nesouhlasí s dodací lhůtou pro dodání zboží na zakázku po odeslání objednávky, je oprávněn objednávku zrušit do 24 hodin od obdržení oznámení.
 4. Kupující je povinen zvolit místo dodání v objednávce.
 5. Kupující je povinen převzít zboží v místě uvedeném v objednávce a v době oznámené prodávajícím v informačním e-mailu o dodání zboží, a to buď osobně, nebo zajistit převzetí zboží osobou pověřenou kupujícím.
 6. Prodávající bude kupujícího informovat o termínu dodání zboží na místo určené kupujícím při expedici zboží ze skladu prodávajícího telefonicky, popř.. zasláním informačního e-mailu o doručení s uvedením data doručení nebo odkazu na sledování zásilky. Prodávající může kupujícímu o tomto datu zaslat také textovou zprávu. Doručení zboží zajistí prodávající nejpozději ve lhůtě k dodání určené podle tohoto článku. Kupující je povinen převzít zboží řádně a včas v místě a v čase určeném v souladu s tímto článkem a potvrzeném prodávajícím v informačním e-mailu. Pokud kupující nepřevezme zboží řádně a včas, může prodávající provést opětovné doručování zboží. Nepřevezme-li kupující zboží řádně a včas vzniká prodávajícímu právo od kupní smlouvy odstoupit a účtovat si náklady související se skladováním zboží ve výši 250,00 Kč za den, a to počínaje prvním dnem vrácení zboží prodávajícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za dodání zboží na místo určené kupujícím není zahrnuta v ceně zboží, pokud se strany nedohodnou jinak.
 7. Při převzetí zboží kupující zkontroluje fyzickou neporušenost a úplnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a/nebo zničena, má kupující právo zásilku nepřevzít a povinnost neprodleně kontaktovat prodávajícího e-mailem a zaslat mu kopii vyplněného reklamačního protokolu od dopravce. V případě, že bude kupujícímu doručena nekompletní zásilka, kupující nemá právo odmítnout převzít zásilku. Je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.

Článek IX

Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě dodání, které určil.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Článek X

Odstoupení od smlouvy

 1. V souladu s § 7 odst. 6 písm. c) zákona 102/2014 Sb. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud se jedná o prodej zboží vyrobeného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího. V souladu s těmito obchodními podmínkami a výše uvedeným ustanovením zákona není možné odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení zboží na zakázku nebo na míru, pokud zákazník bere na vědomí, že nábytek z masivu (židle, taburety apod.) je lakován podle zvolené imitace dřeva. (Při objednávce kuchyňské rohové lavice a příslušenství jde o zhotovení zboží na zakázku, jelikož si kupující volí materiál, rozměry, variantu, barvu dřeva, materiál čalounění).
 2. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího-podnikatele se řídí příslušnými ustanoveními čl. zák.
 3. Prodávající se může kdykoli po uzavření kupní smlouvy dohodnout na odstoupení od kupní smlouvy s kupujícím spotřebitelem, který není oprávněn od smlouvy odstoupit (zboží zhotovené na zakázku), nebo s kupujícím podnikatelem. V takovém případě má prodávající nárok na náhradu škody spočívající zejména v úhradě vzniklých nákladů a nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % z kupní ceny za každý den trvání smlouvy, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky, ak:
  • pokud zboží nemůže být dodáno řádně a včas,
  • pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas.

Článek XI

Zboží na míru

 1. Rohové lavice, které mají v rohu nábytku úložný prostor (box) v podobě otevírací skříňky, mají víko skříňky na jedné straně užší – to umožňuje bezproblémové otevírání. Víko se otevírá tradičním mechanismem bez pružinové podpory.
 2. Doplňková funkce rohové lavice nebo samonosné lavice v podobě otevíracího sedadla má pružinové mechanismy, které usnadňují otevírání, ale nepodporují sedadlo v otevřené poloze.
 3. Další možností výsuvných zásuvek je systém zásuvek s kuličkovými ložisky, v závislosti na velikosti používáme 3 velikosti zásuvek: 30×30, 30×50 a 30×70 cm. Velikost použitých zásuvek závisí na mnoha faktorech, které posoudí prodávající, a nelze ji později změnit. Přípustné zatížení zásuvky v otevřeném/vysunutém stavu je 1 kg.
 4. Systém hlubokých zásuvek je založen na úložných přihrádkách pohybujících se po podlaze pomocí koleček. Tento systém nemá žádné vodicí mechanismy.
 5. Části rohových lavic, které přesahují podle objednávky celkové rozměry 200cm mohou být vyrobeny z více částí, které je následně třeba smontovat, aby byla zajištěna dostatečná kvalita, trvanlivost nábytku a aby mohly být tyto díly zaslány kurýrní společností.
 6. Prvky, které musí být vzhledem ke svým vlastnostem trvale sešroubovány, se utěsní vhodnými lepenými krytkami v podobném odstínu laminátu. Odstín uzávěrů se může mírně lišit.
 7. Nábytek, který je vyroben z masivního dřeva, je lakován vodou ředitelnou barvou, aby se podobal zvolenému dekoru imitace laminátu/dřeva. Ve výjimečných případech se může lakované zboží viditelně lišit odstínem od zvolené imitace.
 8. Rohové lavice jsou standardně vyráběny tak, aby je bylo možné umístit do rohu místnosti, a proto nejsou otočeny dozadu, pokud není v popisu výrobku uvedeno jinak. V tomto případě je opěradlo čalouněno černou potahovou látkou a v závislosti na zvoleném modelu rohové lavice mohou být viditelné i kovové prvky opěradla.

Článek XII

Práva z vadného plnění

 1. Kupující je povinen dodržet postup podle článku VIII. odstavec. 7) těchto podmínek.
 2. Kupující je oprávněn reklamovat poškozené zboží a může podat reklamaci prodávajícímu písemně elektronicky, přičemž je povinen předložit kopii originálu reklamačního protokolu od dopravce zboží s uvedením rozsahu poškození.
 3. Kupující není oprávněn reklamovat poškozené zboží po převzetí zboží bez předložení kopie originálu reklamačního protokolu od dopravce, je však oprávněn reklamovat jiné škody, které jsou prokazatelně způsobeny výrobní vadou.
 4. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to nejpozději do 30 dnů od data reklamace.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. V případě uznané reklamace ze strany prodávajícího musí kupující vrátit prodávajícímu zboží nepoškozené, nenošené a neznečištěné a pokud možno v původním obalu. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na náhradu škody na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v případě, že zboží nelze vzhledem k jeho povaze vrátit obvyklou poštovní cestou.

Článek XIII

Mimosoudní jednání řešení sporů

 1. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního (mimosoudního) řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Tím není dotčena možnost spotřebitele obrátit se na soud.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Slovenská obchodní inspekce, se sídlem Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, kterou lze za výše uvedeným účelem kontaktovat na adrese Slovenská obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, odbor mezinárodních vztahů a alternativního řešení sporů, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, nebo elektronicky na ars@soi.sk nebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Pro řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy lze využít platformu pro řešení sporů on-line umístěnou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Slovensko, se sídlem Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://esc-sr.sk/, je kontaktním místem podle nařízení (EU) č. 634/2009. 524/2013 z 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 1083/2006. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn prodávat zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný okresní úřad odboru živnostenského podnikání. Slovenská obchodní inspekce dohlíží mimo jiné na dodržování zákona č. 455/1991 Sb. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIV

Platnost smlouvy

 1. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to až do řádného splnění závazků obou stran vyplývajících z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí.

Článek XV

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje kupujících zpracovává prodávající v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Podmínky zpracování osobních údajů správcem jsou uvedeny na webových stránkách www.rohovalavice.cz v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem Slovenské republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, strany se dohodly, že se tento vztah řídí právem Slovenské republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele podle obecně platných právních předpisů.
 2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu www.rohovalavice.cz v den odeslání objednávky kupujícím, pokud se strany nedohodnou jinak.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit, pokud to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platných právních předpisů.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Veškerá práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránek, fotografií, filmů, grafiky, ochranných známek, log a dalšího obsahu a prvků, patří prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich části bez souhlasu prodávajícího.
 6. Prodávající neodpovídá za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetí osoby do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při používání internetového obchodu používat žádné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, a nesmí provádět žádnou činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila zasahovat do softwaru nebo jiných součástí tvořících internetový obchod nebo je neoprávněně používat a používat internetový obchod nebo jeho části či software způsobem, který by byl v rozporu s jeho účelem nebo určením.
 7. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.04.2023.