Doprava a Reklamace

Doprava

 1. 1. Způsobem dodání zboží je doprava zboží prodávajícím do místa určeného kupujícím. Místo dodání zboží je určeno kupujícím v objednávce jako Doručovací adresa.
  1. 2. Prodávající zajišťuje dopravu zboží do místa určeného kupujícím samostatně. Náklady na dodání zboží jsou vyčísleny při vytváření objednávky, před jejím závazným potvrzením.
  2. 3. Prodávající je povinen informovat kupujícího o termínu plánovaného doručení objednávky nejpozději 24 hodin před plánovaným doručením.
  3. 4. Kupující je povinen převzít zboží v místě Doručovací adresy v době, kterou určí Prodávající. V případě, že Kupující zboží nepřevezme, Kupující je povinen uhradit náklady ve výši 999,00 Kč k opětovnému doručení v jiný dohodnutý termín.
  1.   

  1. Dodací podmínky

   1. 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v  lhůtě k dodání. Informace o  lhůtě k dodání je uvedena individuálně u každého nabízeného zboží. Pokud není možné zboží dodat v  uvedené lhůtě, dohodnou se smluvní strany na poskytnutí dodatečné lhůty k plnění. Pokud kupující s  dodatečnou lhůtou k plnění nesouhlasí, má právo odstoupit od kupní smlouvy.
   2. 2. Prodávající oznámí dodací lhůtu zboží zhotoveného na zakázku kupujícímu elektronickou poštou v  potvrzení objednávky. V  případě, že kupující s  lhůtou pro dodání zboží zhotoveného na zakázku nesouhlasí, je oprávněn objednávku stornovat do 24 hodin od doručení oznámení. 
   3. 3. Místo dodání zboží je kupující povinen si zvolit v  objednávce.
   4. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v  objednávce a  v  době oznámené prodávajícím v  informačním e-maily o  dodání zboží, a  to osobně nebo zajistit, aby zboží převzala jím zmocněná osoba.

   4. O termínu doručení zboží na místo určené kupujícím bude prodávající informovat kupujícího při expedici zboží ze skladu prodávajícího telefonicky, resp. zasláním informačního e-mailu o dodání, ve kterém uvede přibližný termín dodání zboží. O tomto termínu může prodávající zaslat kupujícímu i SMS zprávu. Doručení zboží zajistí prodávající nejpozději v  lhůtě k dodání určené podle tohoto článku. Kupující je povinen převzít zboží řádně a  včas v  místě a  v  čase určeném v  souladu s  tímto článkem a  potvrzeném prodávajícím v  informačním e-mailu. Pokud kupující nepřevezme zboží řádně a  včas, může prodávající provést opětovné doručování zboží. Pokud kupující nepřevezme zboží řádně a  včas vzniká prodávajícímu právo od kupní smlouvy odstoupit a  účtovat si náklady související se skladováním zboží ve výši 10 eur za den, a to počínaje prvním dnem vrácení zboží prodávajícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za doručení zboží do místa určeného kupujícím není zahrnuta v ceně zboží, pokud se strany nedohodly jinak.

   5. Při přebírání zboží kupující zkontroluje fyzickou neporušenost, správnost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a/nebo zničena, nebo vyrobena jinak než je uvedeno v objednávce, má kupující právo zásilku nepřevzít a povinnost neprodleně e-mailem kontaktovat prodávajícího, zasláním kopie vyplněného  reklamačního protokolu  při doručení od přepravce. V případě, že bude kupujícímu doručena nekompletní zásilka, kupující nemá právo odmítnout převzít zásilku. Je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího. 


  Odstoupení od smlouvy 

  Postup při vrácení zboží

  1. 1. V  souladu s § 7 ods. 6 písm. c) zákona 102/2014 Sb. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvyjde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních  požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží  určeného speciálně pro  jednoho kupujícího. V  souladu s  těmito obchodními podmínkami a  uvedeným ustanovením zákona, není možné odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení zboží na zakázku nebo zboží na míru. (Při objednávce kuchyňské rohové lavice či jiného příslušenství, jde o  zhotovení zboží na zakázku, jelikož si kupující volí materiál, rozměry, variantu, barvu dřeva, materiál čalounění)
  1. 2. Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se řídí příslušnými ustanovení Obch. zák.
  2. 3. Prodávající se může dohodnout na zrušení kupní smlouvy s  kupujícím spotřebitelem, kterému nevznikl nárok na odstoupení od smlouvy (zhotovení zboží na zakázku) nebo kupujícím podnikatelem, a to kdykoli po uzavření kupní smlouvy. Pro tento případ vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody spočívající zejména v  úhradě vzniklých nákladů a  nárok na smluvní pokutu ve výši 3% z  kupní ceny za každý den trvání smlouvy, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
  3. 4. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části v  lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne přijetí objednávky, pokud:

  a)   není-li možné zboží dodat řádně a  včas,

  b)    pokud kupující zboží nepřevzal řádně a  včas.