Obchodní podmínky

Článek I

Všeobecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavření kupní smlouvy na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě zboží prostřednictvím internetové stránky www.rohovalavice.cz.

2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy specifikované v Čl. I odst. 1 písm. I těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránce internetového obchodu rohovalavice.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Článek II

Definice pojmů

Prodávající je provozovatel internetového obchodu:

Obchodní jméno: MW DESIGN – Meble Twoich Marzeń

Místo podnikání: Pogorzany 156, 34 623 Szczyrzyc, Polsko

IČ: 122567471

DIČ: 7372080973

e-mail: kontakt@rohovalavice.cz

tel.: +421 908 330 657

 1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky, a to buď jako spotřebitel nebo podnikatel.
 2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obč. zák.“), zákona o ochraně spotřebitele, zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů ve znění pozdějších právních předpisů, jakož i jinými souvisejícími předpisy.
 3. Článek III
 4. Uzavření kupní smlouvy
 1. 1. Seznam zboží na stránkách internetového obchodu www.rohovalavice.cz je katalogem zboží vyráběného výlučně na míru dle zvláštních požadavků kupujícího (dále jen jako „zboží zhotovené na zakázku“). Z povahy zboží zhotoveného na zakázku vyplývají zvláštní podmínky prodeje uvedené v relevantních právních předpisech a těchto obchodních podmínkách.
 2. 2. Zboží nabízené prodávajícím lze objednat prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře nacházejícího se na internetové stránce provozovatele, objednávkou zaslanou mailem nebo učiněnou telefonicky.

3. Při objednávce zboží zhotoveného na zakázku prostřednictvím internetového obchodu postupuje zákazník tak, že v rámci výběru zadá zvláštní požadavky na zhotovení zboží a následně vybrané zboží umístí do koše kliknutím „Do košíku“. Po ukončení nakupování kupující na stránce nákupního košíku zvolí způsob dokončení objednávky s registrací nebo bez registrace na internetovém obchodě. Následně vyplní fakturační údaje, dodací informace, způsob dopravy a platby. Po revizi objednávky a potvrzení obchodních podmínek ji závazně objedná kliknutím na „Odeslat objednávku“. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně ji opravit.

4. Při objednávce zaslané mailem kupující vyplní jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresu. Dále kupující uvede název zboží, popis zboží, počet kusů, způsob dopravy, způsob platby a datum vystavení objednávky.

5. Objednávku uskutečněnou telefonicky je třeba potvrdit e-mailem. Potvrzující e-mail obsahuje jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresu, název zboží, popis zboží, počet kusů, způsob dopravy, způsob platby a datum vystavení objednávky. Telefonickou objednávku nebo objednávku zaslanou e-mailem prodávající manuálně vloží do administrace e-shopu, čímž se objednávka považuje za doručenou.

 1. 6. Objednávka uskutečněná prostřednictvím jakéhokoli prostředku dálkové komunikace je závazná. Spotřebitel odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.
 2. 7. Přijetí závazné objednávky prodávající potvrdí elektronickou poštou na e-mail kupujícího zadaný v objednávce. Potvrzení o doručení objednávky obsahuje číslo a souhrn objednávky spolu s informací o platbě. Doručením potvrzení o přijetí objednávky se kupní smlouva ještě nepovažuje za uzavřenou. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou přijetím zálohové nebo celé platby za objednávku.
 3. 8. Takto uzavřená smlouva je závazná, měnit nebo zrušit ji lze jen na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.
 4. Objednávku, jejímž předmětem je dodání zboží vyrobeného na zakázku, nelze stornovat.
 5. Článek IV
 6. Práva a povinnosti smluvních stran
 7. 1. Práva a povinnosti prodávajícího:
 • a) poskytnout spotřebiteli informace podle příslušných zákonů,
 • b) zhotovit zboží na zakázku dle požadavků kupujícího,
 • c) zabalit zboží k přepravě tak, aby nedošlo k jeho poškození,
 • d) dodat spotřebiteli objednané zboží do místa určení,
 • e) dodat kupujícímu spolu se zbožím všechny doklady potřebné k řádnému převzetí a užívání zboží v souladu s relevantními právními předpisy.
 1. f) Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny řádně a včas.
 2. g) Prodávající má právo na výrobu nábytku na míru s odchylkou měření max. 3% od rozměrů určených v objednávce.
 3. h) Prodávající má právo zpozdit dodání objednaného zboží z výrobních důvodů maximálně však o dobu 15 pracovních dnů
 4. 2. Práva a povinnosti kupujícího:
 • a) včas převzít zboží v místě určení,
 • b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti, včetně nákladů na doručení zboží, pokud se smluvní strany nedohodly, že náklady na doručení zboží nese prodávající,
 • c) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

Článek V

Cena zboží nebo služby

 1. 1. Cena zboží včetně DPH je uvedena při popisu a specifikaci zboží v náhledu jednotlivého zboží a po vložení konkrétního zboží do košíku je současně celková cena zboží včetně DPH uvedena v objednávce zboží. K celkové kupní ceně zboží v závislosti na kupujícím vybraných možností mohou být započteny náklady na dopravu, dodání zboží, poštovné a poplatky za jiné služby.
 2. 2. Prodávající je vázán svou nabídkou, včetně ceny zboží, po celou dobu zveřejnění zboží na webovém sídle.
 3. 3. Při objednávce realizované prostřednictvím e-shopu je rozhodná cena zboží v době odeslání objednávky. Při objednávce realizované jiným prostředkem dálkové komunikace je rozhodná cena zboží, uvedené v e-shopu v době doručení objednávky.
 4. 4. Daňovým dokladem je faktura, přiložená k zásilce, která slouží i jako dodací a záruční list.

Článek VI

Doprava

 1. 1. Způsobem dodání zboží je doprava zboží prodávajícím do místa určeného kupujícím. Místo dodání zboží je určeno kupujícím v objednávce jako Doručovací adresa.
 1. 2. Prodávající zajišťuje dopravu zboží do místa určeného kupujícím samostatně. Náklady na dodání zboží jsou vyčísleny při vytváření objednávky, před jejím závazným potvrzením.
 2. 3. Prodávající je povinen informovat kupujícího o termínu plánovaného doručení objednávky nejpozději 24 hodin před plánovaným doručením.
 3. 4. Kupující je povinen převzít zboží v místě Doručovací adresy v době, kterou určí Prodávající. V případě, že Kupující zboží nepřevezme, Kupující je povinen uhradit náklady ve výši 999,00 Kč na opětovné doručení v jiný dohodnutý termín.
 4. Článek VII
 5. Platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží, a to ve lhůtě splatnosti, nejpozději při převzetí zboží. Informace o platbě zašle prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky.

 1. 2. Prodávající je oprávněn žádat od kupujícího úhradu přiměřené zálohy kupní ceny. Smluvní strany se dohodnou na záloze minimálně ve výši 30% z ceny zboží. Dodací lhůta podle či. 1 těchto obchodních podmínek začíná běžet až okamžikem, kdy je záloha připsána na účet prodávajícího. Záloha je splatná ve lhůtě uvedené v potvrzení o přijetí objednávky, a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího – PL58 8804 0000 0060 0605 5703 0001, vedený v Bank Spoldzielczy w Limanowej, se sídlem ul.. Rynek 7, 34 600 Limanowa, Polsko, nebo platbou kartou online, kterou zajišťuje společnost Stripe. Zbytek kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu v hotovosti při dodání zboží. Pokud kupující ve lhůtě splatnosti zálohu nezaplatí, prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.
 2. 3. V případě platby kupní ceny nebo zálohy bezhotovostním převodem na účet prodávajícího je kupující povinen při úhradě do poznámky uvést své jméno a příjmení.
 1. 4. Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení věci na zakázku nelze odstoupit, a proto, je povinen zaplatit kupní cenu řádně a včas bez ohledu na to, zda zboží zhotovené na zakázku převzal. Kupující bere na vědomí, že v případě nepřevzetí zboží a nedoplacení zbytku kupní ceny mu zaplacená záloha nebude vrácena.
 2. 5. V případě, že Kupujícím je právnická osoba nebo jiný podnikatelský subjekt, Kupující je povinen zvolit při objednávce způsob platby bankovním převodem, přičemž úhradu za objednávku je Kupující povinen provést až na základě faktury, kterou vystaví Prodávající do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Kupující je v tomto případě povinen uhradit fakturu v plné výši, teprve poté je objednávka odeslána do výroby. V případě, že Kupující nedodrží tento postup, o kterém je informován iv kroku odeslání objednávky, Prodávající má právo takovou objednávku stornovat do 30 pracovních dnů. Pokud Kupující v tomto případě zaplatil zálohu platební kartou, Prodávající si účtuje 2% storno poplatek za vrácení této zálohové platby zpět na platební kartu Kupujícího.
 3. Článek VIII
 4. Dodací podmínky
 1. 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve lhůtě k dodání. Informace o lhůtě pro dodání je uvedena individuálně u každého nabízeného zboží. Pokud není možné zboží dodat v uvedené lhůtě, dohodnou se smluvní strany na poskytnutí dodatečné lhůty k plnění. Pokud kupující s dodatečnou lhůtou k plnění nesouhlasí, má právo odstoupit od kupní smlouvy.
 2. 2. Prodávající oznámí dodací lhůtu zboží zhotoveného na zakázku kupujícímu elektronickou poštou v potvrzení objednávky. V případě, že kupující se lhůtou pro dodání zboží zhotoveného na zakázku nesouhlasí, je oprávněn objednávku stornovat do 24 hodin od doručení oznámení.
 3. 3. Místo dodání zboží je kupující povinen si zvolit v objednávce.
 4. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce a v čase oznámeném prodávajícím v informačním e-mailu o dodání zboží, a to osobně nebo zajistit, aby zboží převzala jím zmocněná osoba.

4. O termínu doručení zboží na místo určené kupujícím bude prodávající informovat kupujícího při expedici zboží ze skladu prodávajícího telefonicky, resp. zasláním informačního e-mailu o dodání, ve kterém uvede termín dodání zboží. O tomto termínu může prodávající zaslat kupujícímu i SMS zprávu. Doručení zboží zajistí prodávající nejpozději ve lhůtě k dodání určené podle tohoto článku. Kupující je povinen převzít zboží řádně a včas v místě a v čase určeném v souladu s tímto článkem a potvrzeném prodávajícím v informačním e-mailu. Pokud kupující nepřevezme zboží řádně a včas, může prodávající provést opětovné doručování zboží. Nepřevezme-li kupující zboží řádně a včas vzniká prodávajícímu právo od kupní smlouvy odstoupit a účtovat si náklady související se skladováním zboží ve výši 10 eur za den, a to počínaje prvním dnem vrácení zboží prodávajícímu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že cena za doručení zboží do místa určeného kupujícím není zahrnuta v ceně zboží, pokud se strany nedohodly jinak.

5. Při přebírání zboží kupující zkontroluje fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a/nebo zničena, má kupující právo zásilku nepřevzít a povinnost neprodleně e-mailem kontaktovat prodávajícího, zasláním kopie vyplněného reklamačního protokolu při doručení od přepravce. V případě, že bude kupujícímu doručena nekompletní zásilka, kupující nemá právo odmítnout převzít zásilku. Je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.

Článek IX

Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím na místě dodání, které určil.
 2. 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

Článek X

Odstoupení od smlouvy

Postup při vrácení zboží

 1. 1. V souladu s § 7 ods. 6 písm. c) zákona 102/2014 Sb. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy , jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího. V souladu s těmito obchodními podmínkami a uvedeným ustanovením zákona, není možné odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení zboží na zakázku nebo zboží na míru, objednatel bere na vědomí, že nábytek z masivu (židle, taburetky apod.) je lakován podle zvolené imitace dřeva. (Při objednávce kuchyňské rohové lavice a příslušenství jde o zhotovení zboží na zakázku, jelikož si kupující volí materiál, rozměry, variantu, barvu dřeva, materiál čalounění).
 1. 2. Odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se řídí příslušnými ustanovení Obch. zák.
 2. 3. Prodávající se může dohodnout na zrušení kupní smlouvy s kupujícím spotřebitelem, kterému nevznikl nárok na odstoupení od smlouvy (zhotovení zboží na zakázku) nebo kupujícím podnikatelem, a to kdykoli po uzavření kupní smlouvy. Pro tento případ vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody spočívající zejména v úhradě vzniklých nákladů a nárok na smluvní pokutu ve výši 3% z kupní ceny za každý den trvání smlouvy, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
 3. 5. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne přijetí objednávky, pokud:

a) není-li možné zboží dodat řádně a včas,

b) pokud kupující zboží nepřevzal řádně a včas.

Článek XI

Řešení sporů

1. Právní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s používáním internetového obchodu a uzavřením smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky.

 1. 2. Účastníci tohoto právního vztahu se dohodli, že v případě vzniku sporu je dána pravomoc soudem České republiky.
 2. Článek XII
 3. Platnost smlouvy

 1. 1. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění si povinností obou smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí.
 2. Článek XIII
 3. Ochrana osobních údajů

 1. 1. Osobní údaje o kupujících zpracovává prodávající v souladu se zákonem č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. 2. Podmínky zpracování osobních údajů provozovatelem jsou specifikovány na internetové stránce www.rohovalavice.cz v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

 1. 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu www.rohovalavice.cz v den odeslání objednávky kupujícím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 2. 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto obchodní podmínky, pokud to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo platné legislativy.
 3. 3. Prodávající není vázán žádným kodexem chování.
 4. 4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 07.07.2021